PÕHIKIRI

MITTETULUNDUSÜHINGU Eesti Personaalmeditsiini Seltsi PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Personaalmeditsiini Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Seltsi nimi on Eesti Personaalmeditsiini Selts, lühendatult EPMS, ja seltsi
registreeritud asukoht on Tartu linn, Eesti.
1.3. Selts on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
1.4. Seltsi eesmärk on personaalmeditsiini arendamise ja rakendamise kaudu aidata kaasa inimeste tervise parendamisele ja edendamisele Eesti ühiskonnas. Personaalmeditsiin aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese geeniandmeid koos keskkonna-, tervisekäitumis- ja terviseandmetega.
1.5. Seltsi alameesmärgid on:
1.5.1. koondada seltsi Eesti personaalmeditsiini valdkonnas tegutsevate sektorite laiapõhjaline esindatus (sh arstid, teadlased, terviseeksperdid jt) ning kujundada koos tegutsemisel erinevad ekspertarvamused ühisteks konsensuslikeks visioonideks ja kavadeks;
1.5.2. olla personaalmeditsiini kui valdkondadeülese eriala arendaja, eestvedaja ja — kõneleja;
1.5.3. aidata kaasa personaalmeditsiini teenuste arendamisele ja kasutuselevõtule, lähtudes tõenduspõhise meditsiini põhimõtetest ja prioriteediks seadmisest tervishoius;
1.5.4. tutvustada ühiskonnas personaalmeditsiini põhimõtteid ja kasutusvõimalusi.
1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks viib selts ellu järgmisi tegevusi:
1.6.1. loob ja arendab erialade, valdkondade, organisatsioonide ja riiklike
institutsioonide koostööd ning pakub valdkonnaga seotud ekspertarvamusi ja nõustamisi;
1.6.2. toetab ja korraldab personaalmeditsiini teadustööd ning osaleb Eesti riigi ja erasektori vahendatud ning rahvusvahelistes personaalmeditsiini koostöökogudes ja projektides;
1.6.3. viib läbi valdkonnaga seotud koolitusi ja edendab personaalmeditsiinilist haridust ning korraldab personaalmeditsiini konverentse, seminare, töötubasid, arutelusid jm üritusi;
1.6.4. arendab, loob ja toetab erialadevahelisi personaalmeditsiini teenuseid ja teenusmudeleid;
1.6.5. avaldab oma seisukohti meediaväljaannetes ja kommunikatsioonikanalites;
1.6.6. loob seltsisisesed töörühmad ja sektsioonid;
1.6.7. viib ellu üldkoosoleku heakskiidetud tegevusi.
1.7. Seltsi ingliskeelne nimi on Estonian Society of Personalized Medicine.

II SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE
NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Seltsi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kelle erialane tegevus on puutumuses seltsi põhikirjaliste eesmärkidega või kes soovivad arendada nende eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Seltsil peab olema vähemalt 10 liiget.
2.2. Seltsi liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt kolme kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Seltsi liikmeks saada soovija tasub seltsi arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
2.4. Seltsi liikmed tasuvad kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu.
Liikmemaksu suuruse üle otsustab üldkoosolek.
2.5. Kõik seltsi liikmed võivad seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Seltsi juhatus võib seltsist välja arvata liikme, kelle tegevus ei ole juhatuse hinnangul kooskõlas seltsi eesmärgiga või kes eirab seltsi põhikirjas esitatut või kes ei ole tasunud jooksva majandusaasta liikmemaksu.
2.7. Seltsi juhatus teatab viivitamata väljaarvatavale liikmele väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus pöörduda üldkoosoleku poole tema väljaarvamise otsuse läbivaatamiseks.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Seltsi liikmetel on õigus:

 • võtta osa kõigist seltsi korraldatavatest üritustest;
 • võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
 • saada teavet seltsi tegevuse kohta;
 • astuda seltsist välja;
 • valida juhtorganite liikmed ja olla ise valitud seltsi juhtorganitesse.

3.2. Seltsi liikmetel on kohustus:

 • tunnustada seltsi eesmärke ning järgida seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ning
  üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
 • tasuda seltsi liikmemaksu.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevuses on:

 • muuta seltsi põhikirja;
 • muuta seltsi tegevuse eesmärki;
 • kehtestada seltsi liikmemaksu suurus;
 • määrata juhatuse liikmed ja need tagasi kutsuda;
 • kinnitada majandusaasta aruanne;
 • otsustada muud küsimused, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/3 seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 1/3 seltsi liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik seltsi liikmed või kui vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevatest liikmetest on sellega nõus ja üldkoosolekul osaleb üle poole seltsi liikmetest.
4.5. Seltsi üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seltsi juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 seltsi liikmeist palub põhjendatult seltsi juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumise päeva üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
4.7. Kui seltsi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel
üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama seltsi juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.
4.8. Seltsi üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik seltsi liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Seltsi liige võib volitada teist seltsi liiget hääletama tema eest kirjaliku volikirjaga, seejuures ei tohi ühel isikul olla üle kolme volituse. Volikiri esitatakse enne koosolekut.
4.9. Juhtudel, mille kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest või esindatud seltsi liikmetest.

V SELTSI JUHATUS
5.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja seltsi esindab juhatus, kuhu kuulub 7–9 liiget.
5.2. Juhatuse pädevuses on:

 • korraldada seltsi igapäevategevust;
 • pidada seltsi liikmete arvestust ja koguda liikmemakse;
 • koostada seltsi tegevuskava ja eelarve;
 • korraldada majandusaasta aruande koostamist ja raamatupidamist;
 • kasutada ja käsutada seltsi vara, lähtudes seaduse, käesoleva põhikirja ja
  üldkoosoleku otsustest tulenevatest nõuetest;
 • korraldada info vahendamist seltsi tegevuse kohta huvirühmadele ja ühiskonnale.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed seltsi liikmete hulgast. Üldkoosolek määrab täpse juhatuse liikmete arvu. Iga seltsi liige annab salajasel hääletusel oma hääle nii mitmele juhatuse kandidaadile, kui palju on valitavaid juhatuse liikme kohti. Juhatuse liikmeteks osutuvad valituks enim hääli saanud liikmed vastavalt valitud juhatuse kohtade arvule. Võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel korraldatakse vajadusel liisuheitmine. Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks.
5.4. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.
5.5. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes president või vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.
5.6. Juhatuse liikme võib seltsi üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
5.7. Juhatus valib enda seast presidendi ja asepresidendi, kes saavad olla valitud maksimaalselt kaheks järjestikuseks juhatuse tööperioodiks.
5.8. Juhatuse koosoleku kutsub kokku president, asepresident või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.
5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus võtab vastu otsuseid üldjuhul konsensuslikult, aga selle puudumisel lihthäälte enamusega.
5.10. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.11. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultandina või eksperdina, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.12. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt seltsi palgalised töötajad.

VI KONTROLLORGANID
6.1. Kontrolli seltsi finantsmajandusliku tegevuse üle teeb revident, kes fikseerib omapoolse aruande raamatupidamise kohta seltsis vähemalt kord aastas.

VII MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta peab olema liikmetele tutvumiseks kättesaadav hiljemalt kaks nädalat enne seltsi korralist üldkoosolekut.
7.2. Seltsi vara moodustub:
7.2.1. liikmete liikmemaksudest;
7.2.2. sihtotstarbelistest või sihtotstarbe määratluseta annetustest;
7.2.3. muudest tuludest, mida selts saab oma põhikirjalise eesmärgi realiseerimisega seonduvast tegevusest.
7.3. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Seltsi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku määratud isikud.
8.3. Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud 12.04.2023

Asutajad:
Sander Pajusalu
Mikk Jürisson
Mikk Tooming
Maria Keernik
Merike Leego
Kai Jõers
Anni Lepland
Hanno Roomere
Peeter Padrik
Neeme Tõnisson
Krista Kruuv-Käo
Kristiina Rull
Silja Elunurm
Katrin Männik
Mariliis Vaht
Paul Naaber
Olli-Pekka Smolander
Kaspar Ratnik
Laura Mauring
Marili Palover
Madli Tamm
Kristjan Metsalu
Anu Planken
Mait Metspalu
Sulev Reisberg
Lili Milani
Sven Parkel
René Mõttus
Tiina Kahre
Liis Leitsalu
Aigar Ottas
Alar Irs
Anu Reigo
Anu Tamm
Erki Aun
Marje Veski
Andres Metspalu
Uku Vainik